Search
Generic filters
Search in content
Search in excerpt
Exact matches only
Search in title

Disclaimer / gebruiksvoorwaarden

De rol van 1daytravel.com

1daytravel.com is een online marktplaats waar Verhuurbedrijven en/of Organisatoren van activiteiten de mogelijkheid krijgen om hun vervoermiddelen en/of activiteiten te plaatsen, te promoten en te verhuren. Bezoekers van 1daytravel.com kunnen deze vervoermiddelen e/o activiteiten op 1daytravel.com boeken bij het Verhuurbedrijf e/o de Organisator. Er komt een directe (koop)overeenkomst tot stand tussen de Klant en het Verhuurbedrijf e/o de Organisator van de activiteit wanneer de Klant een boeking plaatst op of via 1daytravel.com.

 

Voor de via 1daytravel.com afgesloten contracten/overeenkomsten zijn er extra voorwaarden van toepassing, zoals bijvoorbeeld de algemene huurvoorwaarden van de Verhuurder e/o Organisator ter plaatse.

 

Namens het Verhuurbedrijf e/o de Organisator kan 1daytravel.com de Klant een bevestiging van de Overeenkomst sturen in de vorm van een digitale bevestigingsmail. 1daytravel.com doet zelf niet aan het verhuren, (her)verkopen, organiseren en/of aanbieden van vervoermiddelen, reisproducten, reisactiviteiten en/of tours.

 

Uitvoering van verhuur e/o activiteit

Het Verhuurbedrijf e/o de Organisator van de activiteit is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de door het verhuurbedrijf verhuurde vervoermiddel(en) e/o de door de Organisator aangeboden activiteit op 1daytravel.com.

 

Beschikbaarheid en inhoud van verhuur e/o activiteit

Iedere vorm van verhuur e/o activiteit op 1daytravel.com is vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. 1daytravel.com is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de beschikbaarheid, het aanbod en/of de omschrijving van inhoud en aanbod van de verhuurde vervoermiddelen e/o activiteit zoals aangeboden door het verhuurbedrijf e/o de Organisator op 1daytravel.com.

 

Het verhuurbedrijf e/o de Organisator heeft ten alle tijde het recht om het aanbod, de inhoud, routes en beschikbaarheid van de vervoermiddelen e/o de activiteit aan te passen, wanneer nodig geacht op basis van onvoorziene omstandigheden.

 

Annuleren en no-shows

Voor de annuleringsvoorwaarden zijn de algemene voorwaarden van het verhuurbedrijf e/o de organisator te allen tijde leidend.

 

Gebruik van de site 1daytravel.com

1daytravel.com neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar verlangt kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

 

De website 1daytravel.com geeft een vrijblijvend informatieaanbod weer. 1daytravel.com streeft ernaar dat de informatie op de website 1daytravel.com juist en actueel is. De informatie kan te allen tijde worden gewijzigd. 1daytravel.com doet geen toezeggingen met betrekking tot informatie op de website 1daytravel.com en is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie, tenzij 1daytravel.com grof nalatig is of opzettelijk onjuiste informatie weergeeft. Dit geldt ook voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van informatie die door derden beschikbaar wordt gesteld (bijv. verhuurbedrijven e/o organisatoren).

 

1daytravel.com heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade -van welke aard dan ook- voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de via deze site of anderszins verstrekte informatie en/of geleverde producten en diensten e/o deelname aan activiteiten.

 

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden waarover 1daytravel.com geen controle heeft. 1daytravel.com draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.

 

Copyright

De merken en logo’s (hierna tezamen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van 1daytravel.com of van de wettelijke eigenaren en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken niet gebruikt worden.

 

Alle teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, audio-, video- en animatiebestanden alsook de indeling ervan samen met de onderliggende softwarecode(s) op de 1daytravel.com website zijn beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en/of andere rechten. Deze inhoud komt uitsluitend 1daytravel.com en zijn partnerbedrijven toe, tenzij het eigendom van derden bijzonder is vermeld.

 

De inhoud mag – zover niet uitdrukkelijk anders bepaald – zonder een schriftelijke toestemming van 1daytravel.com, uitsluitend voor de in de gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden respectievelijk voor de in de tekst op 1daytravel.com genoemde doeleinden worden gebruikt.

 

Het is verboden om gegevens/inhoud van de website 1daytravel.com (inclusief teksten, afbeeldingen, audio- of videobestanden) voor openbare of commerciële doeleinden geautomatiseerd te verzamelen, te vergelijken, te distribueren, te extraheren of anders te veranderen, over te dragen, te hergebruiken, opnieuw beschikbaar te stellen of te gebruiken (met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van ‘robots’, ‘spiders’ of andere mechanismen). Niet toegestaan zijn met name de integratie en presentatie van gegevens/inhoud (ook van prijzen) op andere websites door interlinks, deep links of frames, voor zover niet anders afgesproken.

 

De naam 1daytravel.com en alle merken, logo’s en grafische voorstellingen van 1daytravel.com zijn eigendom van FORTEM Concepts B.V. De Gebruiker heeft geen rechten of licenties om van merken van FORTEM Concepts B.V. e/o 1daytravel.com gebruik te kunnen maken.

 

1daytravel.com garandeert niet dat het op de website 1daytravel.com weergegeven materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden.

 

1daytravel.com zal iedere schending van zijn rechten vervolgen en daarbij verwijdering van de benadeling vorderen, bij gevaar voor herhaling staking van de handeling verlangen alsook schadevergoeding vorderen.

 

Ingezonden reviews / ervaringen

Bij ingezonden reviews behoudt de redactie zich het recht voor om een bericht te wijzigen, niet meteen te plaatsen of te weigeren. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor om een reeds geplaatste ervaring te wijzigen of te verwijderen. Discriminerende, kwetsende en beledigende teksten worden niet geplaatst.

 

Aansprakelijkheid

1daytravel.com is niet aansprakelijk voor schade en kosten bij de Klant als gevolg van handelen van het verhuurbedrijf e/o de Organisator en/of deelname aan een Activiteit.

 

1daytravel.com kan niet worden gehouden aan onjuistheden in de Overeenkomst of het huuraanbod e/o de Activiteit zoals deze op 1daytravel.com wordt omschreven.

 

De op deze site genoemde producten en/of diensten en alle rechtsbetrekkingen waarbij 1daytravel.com partij is, zijn afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst van deze pagina van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van 1daytravel.com en (uitsluitend) het Nederlands recht.

 

Alle prijzen inclusief BTW

Alle genoemde prijzen op 1daytravel.com zijn inclusief 21% Nederlandse BTW. Aanbiedingen zijn geldig zo lang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en (publicatie)fouten voorbehouden.

 

Wijzigingen aan de website 1daytravel.com en gebruiksvoorwaarden

1daytravel.com houdt zich het recht voor om de voor u toegankelijke diensten en informatie op de website 1daytravel.com zonder voorafgaande kennisgeving en naar goeddunken van 1daytravel.com terug te trekken, te beperken of te wijzigen. Dit houdt ook in dat te allen tijde zonder nadere berichtgeving de informatie, diensten, producten of ander materiaal op de website 1daytravel.com kunnen worden verbeterd of gewijzigd. Hetzelfde geldt voor wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden.

1daytravel.com
Logo
Nieuwsbrief 1daytravel

Mis geen aanbiedingen meer!

Ben altijd als eerste op de hoogte van scherpe aanbiedingen, bekijk de leukste arrangementen en groepsuitjes en profiteer van nieuwe acties en extra kortingen.