Search
Generic filters
Search in content
Search in excerpt
Exact matches only
Search in title

Algemene voorwaarden

Versie 1.2, geldig vanaf 5 Maart 2021

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de Diensten van FORTEM Concepts B.V., handelend onder de naam 1daytravel.com, gevestigd aan de Herengracht 420 te Amsterdam,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82107734 (hierna te noemen: 1daytravel.com), door partijen die een product e/o dienst verhuren en partijen die een product e/o dienst (in)huren.

1daytravel.com adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt. Deze versie van de Algemene Voorwaarden vervangt versie 1.1 d.d. 01-11-2020.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

Verhuurder: rechtspersoon of natuurlijke persoon voor zover handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf actief in de verhuurbranche die een overeenkomst aangaat met 1daytravel.com waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Een Verhuurder kan in de uitoefening van zijn bedrijf ‘direct’ actief zijn door middel van het ‘direct’ met de eindafnemer afsluiten van een huurovereenkomst. Verhuurder kan ook ‘indirect’ actief zijn door te fungeren als tussenpersoon bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen de eindgebruiker en een derde verhuurbedrijf. In geval van een samengestelde huurtransactie kan een Verhuurder zowel ‘direct’ als ‘indirect’ actief zijn.

Huurder: De Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij. 

Wederpartij: rechtspersoon of natuurlijke persoon voor zover handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met 1daytravel.com waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Iedere Verhuurder is een Wederpartij. Niet iedere Wederpartij is een Verhuurder.

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die – al dan niet handelend namens een werkgever of in de uitoefening van een beroep of bedrijf – de Consumentenwebsite bezoekt.

Diensten: De dienst die 1daytravel.com aan jou verleent, die bestaat uit het aanbieden van een website/Platform waarmee huur en verhuur van Producten en/of Diensten tussen partijen mogelijk wordt gemaakt.

Website: alle webpagina’s van 1daytravel.com op https://www.1daytravel.com die openbaar toegankelijk zijn.

Platform: De website van 1daytravel.com, waaronder ook delen van.

Verhuurdersdeel: alle webpagina’s van 1daytravel.com op https://www.1daytravel.com die toegankelijk zijn voor Verhuurder nadat deze is ingelogd met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Product: datgene wat generiek kan voorzien in de behoefte om tijdelijk ter beschikking te hebben, waarvan de verschillende uitvoeringen resp. varianten op de website van 1daytravel.com verder zijn ingedeeld in categorieën en die verder ingedeeld kunnen worden in eigenschapscategorieën en eigenschapssubcategorieën zoals bijvoorbeeld merk, afmetingen, inhoud en vermogen.

Artikel: een specifieke uitvoering van een tastbaar, stoffelijk Product, bij Verhuurder beschikbaar om te huren.

Dienst: iedere specifieke uitvoering van een Product, niet zijnde een Artikel, bij Verhuurder beschikbaar om te huren.

Abonnement: overeenkomst tussen 1daytravel.com, leverancier van diensten, en een afnemer daarvan, de Verhuurder, oftewel de abonnee. Een bepaald dienst wordt periodiek geleverd, in ruil voor betaling door de abonnee.

Abonnee: Een natuurlijke of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst met 1daytravel.com voor de levering van diensten.

Productinformatie: alle gegevens en informatie afkomstig van (de website van) Verhuurder over een Artikel of Dienst in de ruimste zin van het woord. Onder Productinformatie wordt ook – maar niet uitsluitend – begrepen: prijzen, foto’s, video’s, Deeplinks, beschikbaarheid en andere voorwaarden.

Deeplink: URL adres van een webpagina op de website van Verhuurder waarop een Artikel of Dienst het meest specifiek wordt omschreven en/of te huur aangeboden.

Offerteaanvraag: een op de website door de Bezoeker ingevuld webformulier, waarop de Bezoeker een specifieke huurbehoefte omschrijft, ingevuld met het doel om verschillende productaanbiedingen en prijsopgaven te ontvangen van Verhuurders.

Profielpagina: Een webpagina waarop o.a. contactgegevens, beoordelingen, logo en openingstijden van de verhuurder vermeld staan.

Reservering: de situatie waarin een Bezoeker een concreet aanbod accepteert tegen een bepaalde prijs. De Bezoeker bindt zich met een Reservering jegens een wederpartij, in de regel Verhuurder.

Review: een beoordeling door een Bezoeker van een verhuurbedrijf op basis van de ervaring die die Bezoeker heeft met dat verhuurbedrijf. Een Review heeft kwantitatieve elementen (waardering in de vorm van een cijfer), kwalitatieve elementen (tekstuele toelichting) en mogelijk visuele elementen (foto’s en filmpjes). Deze elementen kunnen op de Consumentenwebsite worden gepubliceerd.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Huurovereenkomst: de situatie waarin een Bezoeker een concreet aanbod accepteert tegen een bepaalde prijs. De Bezoeker bindt zich met een Reservering jegens een Wederpartij, in de regel Verhuurder.

ARTIKEL 2. | ALGEMEEN

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de website en daaruit volgende rechtshandelingen en gelden tussen 1daytravel.com en de Verhuurder respectievelijk tussen 1daytravel.com en de Huurder. De dienstverlening van 1daytravel.com is erop gericht om een huurovereenkomst tot stand te brengen tussen de Verhuurder en de Huurder, waarop de huurvoorwaarden van de betreffende verhuurder van toepassing zijn. Deze Algemene voorwaarden dienen waar nodig te worden gelezen in samenhang met de huurvoorwaarden van de Verhuurder.

2.2.  Eventuele afwijkingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door 1daytravel.com vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4.  Indien 1daytravel.com niet steeds de strikte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze Algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat 1daytravel.com het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden te verlangen.

2.5.  De registratieprocedure kan pas voltooid worden nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. | WIJZIGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1.  1daytravel.com behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde Algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Zij zal echter de wijzigingen tijdig en schriftelijk of via de e-mail bekend moeten maken en de wijzigingen treden in werking tenminste 20 dagen na de bekendmaking.

ARTIKEL 4. | OMSCHRIJVING VAN DE DIENSTVERLENING

4.1  1daytravel.com promoot op haar website het huren van producten en/of diensten binnen de toeristische- en Recreatiebranche. Dit doet 1daytravel.com doordat zij:

 1. Zich inspant om de huurmarkt voor consumenten inzichtelijker te maken door Bezoekers te helpen bij het vinden van het juiste te huren product, voor de juiste gelegenheid, bij de juiste Verhuurder, op de juiste locatie, mede op basis van Reviews.
 1. Op de Consumentenwebsite informatie publiceert over Producten, hun aard, eigenschappen, alsmede Verhuurders en Reviews.
 1. De identiteit van Verhuurder van Artikelen en Diensten publiceert, tezamen met aanklikbare tekst en/of icoontjes die Bezoekers in staat stellen via achterliggende Deeplinks gerichte webpagina’s op Verhuurderswebsite te bezoeken.

4.2  1daytravel.com tracht voor Bezoekers zo relevant mogelijk te zijn. Doordat Bezoekers via Deeplinks worden verwezen naar precies de juiste webpagina, is de relevantie maximaal. Hierdoor is ook de kans op conversie naar een huurtransactie bij Verhuurder maximaal.

4.3  1daytravel.com verwerkt en publiceert Productinformatie over de Artikelen en Diensten, welke zij:

 1. Op eigen initiatief of op verzoek van de Verhuurder kan hebben verzameld op de Verhuurderswebsite of
 1. Heeft ontvangen van Verhuurder via functionaliteit in het Verhuurdersdeel.

4.4  1daytravel.com wijst de Productinformatie van een Artikel resp. Dienst toe aan een Product en (eventueel) –(sub)categorie en –type. Deze toewijzing bepaalt hoe de Artikelen en Diensten worden ingedeeld op de Consumentenwebsite.

4.5  Als op de Consumentenwebsite Verhuurder wordt vermeld als aanbieder van een Product, kunnen tevens Deeplinks en (delen van) Reviews onder de aandacht worden gebracht. Ook kan de Bezoeker de mogelijkheid tot het doen van een Offerteaanvraag of een Reservering worden geboden (telefonisch of per e-mailbericht).

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN UIT DE HUUROVEREENKOMST

5.1  De Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt tot stand door eerste betaling door de Huurder van de door de Verhuurder geaccepteerde Reserveringsaanvraag.

5.2  De Algemene voorwaarden dan wel de huisregels van Verhuurder op de website maken deel uit van de Huurovereenkomst. In het geval van conflicterende huisregels en Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde.

5.3  1daytravel.com is geen partij bij de Huurovereenkomst. 1daytravel.com handelt slechts als tussenpersoon en faciliteert Huurders en Verhuurders om met elkaar een overeenkomst voor de huur van een Product en/of Dienst te kunnen aangaan en betalen.

5.4  De Huurder is verantwoordelijk voor de nakoming van de volgende verplichtingen jegens Verhuurder:

 1. Huurder gebruikt het Product zorgvuldig, als een goed huisvader en overeenkomstig zijn bestemming en eventuele instructies van de verhuurder;
 2. Huurder brengt geen veranderingen aan aan het Product;
 3. Huurder geeft het Product niet aan anderen in gebruik of huur;
 4. De Huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door de Verhuurder aangegeven maximaal aantal passagiers. Het maximale aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijk toegestane passagiers.
 5. De Huurder dient overige redelijkerwijs gegeven instructies van de Verhuurder op te volgen.
 6. De Huurder dient niet onder invloed (van alcohol, drugs of andere middelen) te zijn tijdens het besturen en/of gebruik van het Product, en Huurder dient zich altijd te houden aan de verkeersregels zoals deze gelden in het land waarin de Huurder zich met het Product bevindt.
 7. De Huurder staat ervoor in dat zijn passagiers en andere (geregistreerde en niet-geregistreerde) bestuurders eveneens handelen overeenkomstig de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden.
 8. De Verhuurder is verplicht het Product te verstrekken aan Huurder zoals overeengekomen;
 9. De Verhuurder dient te voorkomen dat de Huurder of geregistreerde bestuurders bezit nemen van het Product als de Verhuurder op redelijke gronden meent dat de Huurder:
  1. Niet voldoet aan de gestelde voorwaarden voor een Huurder;
  2. Anderszins ongeschikt zijn om het Product te besturen dan wel te gebruiken;
  3. Geen geldig rijbewijs kunnen tonen.
  4. Niet dezelfde personen zijn als degene die het Product in ontvangst neemt.

In bovengenoemde gevallen kan de Verhuurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

 1. De Huurder dient het Product te weigeren als de Huurder op redelijke gronden meent dat de Verhuurder niet voldoet aan de gestelde voorwaarden voor een Verhuurder zoals uiteengezet in artikel 6;

In bovengenoemd geval kan de Huurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen en ontvangt de Huurder de Huursom terug.

 1. De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van het Product:
 1. Op de overeengekomen datum, tijd en plaats;
 2. Zonder dat zich daarin persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden;
 3. Zonder dat daarmee verkeers- of parkeerovertredingen zijn begaan;
 4. Inclusief sleutels en papieren;
 5. In dezelfde staat (qua schade en reinheid) als bij aanvang van de huurperiode;

ARTIKEL 6. | VEREISTEN VOOR DE VERHUURDER

Voor een registratie als Verhuurder gelden de volgende voorwaarden:

6.1  Je bent de volledig eigenaar van het Product dat je wenst te verhuren, of je hebt de schriftelijke toestemming van de eigenaar om op te treden als verhuurder. In het geval dat een rechtspersoon eigenaar is van het Product, ben je gevolmachtigd door deze rechtspersoon om alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen met betrekking tot het Product te verrichten.

Indien je niet (meer) voldoet aan deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Diensten als Verhuurder en is 1daytravel.com gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.

6.2  Als Verhuurder dien je de Producten die je ter beschikking wenst te stellen voor verhuur te registreren in je Account. De Producten dienen te voldoen en te blijven voldoen aan de volgende voorwaarden. Door een Product ter beschikking te stellen garandeer je dat het Product:

 1. Voldoet aan alle basis veiligheidseisen;
 2. Regulier onderhoud heeft gehad zoals door de fabrikant geadviseerd;
 3. (Periodiek) gekeurd is volgens de nationale voorschriften van het land van registratie en je beschikt over het keuringsbewijs voor de periode dat het Product verhuurd zal zijn;
 4. In geval van gemotoriseerde voertuigen Minimaal WA verzekerd is conform geldende wetgeving en alle belastingen, zoals wegenbelasting, zijn betaald;
 5. Voorzien is van een geldig kenteken van het land van registratie;
 6. Vrij is van gebreken en schade;
 7. Voldoende vloeistoffen bevat (zoals motorolie, remolie, koelvloeistof etc.)

6.3  Indien het Product niet meer voldoet aan de bovengenoemde vereisten, ben je verplicht om het Product van je Account te verwijderen en alle uitstaande reserveringen of Huurovereenkomsten te beëindigen.

6.4  Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of het Product niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

6.5  1daytravel.com is gerechtigd om de identiteit van de eigenaar te controleren.

6.6  1daytravel.com is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Verhuurder of de registratie van een Product te weigeren of te verwijderen.

6.7  Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of het Product niet (meer) volledig voldoet aan bovengenoemde vereisten. Dit betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat wanneer (tussentijdse) beëindiging van de Huurovereenkomst te wijten is aan slijtage en/of slecht onderhoud van de Producten, de Verhuurder de betaalde Huursom naar rato aan Huurder dient te restitueren en eventuele extra kosten die daarmee samenhangen vergoed dienen te worden.

ARTIKEL 7. | VEREISTEN VOOR DE HUURDER

Voor een registratie als Huurder gelden de volgende voorwaarden:

7.1  In geval van de huur van een gemotoriseerd voertuig ben je in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs voor het land waar je het Product huurt en/of gebruikt. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt;

7.2  Door je te registreren als Huurder garandeer je dat je voldoet aan bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Huurder en is 1daytravel.com gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.

7.3  Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

7.4  1daytravel.com is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Huurder te weigeren of te verwijderen.

7.5  De Verhuurder kan eisen stellen ten aanzien van minimale leeftijd.

ARTIKEL 8. | ANNULERING

8.1  Huurder kan, indien de boeking volledig plaatsvindt op 1daytravel.com,  een Reservering tot 24 uur voor huurdatum kosteloos annuleren. Vindt de boeking/reservering rechtstreeks plaats op de website van de verhuurder cq. bij de verhuurder, dan gelden de huurvoorwaarden e/o de annuleringsvoorwaarden van de Verhuurder.

8.2  Indien korter dan 24 uur voor de huurdatum wordt geannuleerd, dan zijn de Algemene voorwaarden/huurvoorwaarden/huisregels van de Verhuurder bepalend voor het vaststellen van eventuele annuleringskosten.

8.3  Huurders mogen elke Reserveringsaanvraag die niet door een Verhuurder is geaccepteerd zonder kosten annuleren of wijzigen.

8.4  Verhuurders mogen elke Reserveringsaanvraag afwijzen.

8.5  Beide partijen kunnen de Huurovereenkomst nog zonder kosten en verplichtingen opzeggen totdat sprake is van een Definitieve Boeking.

8.6  Als het eerste betalingsverzoek van 1daytravel.com in verband met een Huurovereenkomst niet direct door de Huurder betaald wordt, dan vervalt daarmee de Huurovereenkomst. Hieraan zijn geen annuleringskosten verbonden.

8.7  Indien de Huurder een Definitieve Boeking annuleert, dan is hij annuleringskosten verschuldigd zoals overeengekomen in de Algemene voorwaarden / Huurvoorwaarden van de betreffende Verhuurder. De Verhuurder ontvangt de annuleringskosten onder aftrek van 1daytravel.com commissies en administratiekosten.

8.8  Het eerder terugbrengen van het gehuurde Product zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

8.9  Bij annulering door de Verhuurder van een Definitieve Boeking zal de Huurder volledig terugbetaald worden en vervalt zijn verdere betaalverplichting. De Verhuurder wordt niet uitbetaald. Deze annulering geldt als een toerekenbare tekortkoming van Verhuurder, op grond waarvan Verhuurder aansprakelijk is voor directe schade van Huurder en eventuele meerkosten voor het huren van een alternatief Product tot een maximum van €500, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Verhuurder. Deze overmacht moet door Verhuurder worden aangetoond. 1daytravel.com beslist of er sprake is van overmacht. Bij annulering zonder overmacht worden administratie- en handelingskosten in rekening gebracht ter grootte van de commissie.

ARTIKEL 9. | GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

9.1  1daytravel.com kan gegevens van Bezoekers van de website bijhouden zoals bijvoorbeeld surf- en klikgedrag op de website. 1daytravel.com houdt tevens de gegevens bij die door de Bezoeker op de website bewust worden achtergelaten. Meer informatie over het bewaren en gebruik van persoonsgegeven kun je lezen in ons privacy beleid, zie 1daytravel.com/ /1daytravel/support-help/privacy-veiligheid/

ARTIKEL 10. | LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

10.1.  De Website bevat hyperlinks naar sites die buiten het 1daytravel.com-domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. 1daytravel.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s.

ARTIKEL 11. | POSITIE VAN 1DAYTRAVEL.COM

11.1.  1daytravel.com is nimmer verantwoordelijk voor teksten en/of afbeeldingen en/of foto’s opgenomen in het aanbod dat afkomstig is van de Verhuurder. Indien de omschrijving van het Product (of Dienst) in het aanbod van de Verhuurder niet overeenkomt met het Product (of Dienst) dat de Verhuurder werkelijk verhuurt, dan is 1daytravel.com hiervoor niet aansprakelijk en dient de Huurder de Verhuurder hierop aan te spreken. Indien de Huurder er zeker van wil zijn dat informatie over een Product correct en volledig is, dan dient de Huurder via de website contact op te nemen met de betreffende Verhuurder.

11.2.  De Producten worden te huur aangeboden door Verhuurders en niet door 1daytravel.com. 1daytravel.com is niet de eigenaar van de Producten die op de website te huur worden aangeboden. 1daytravel.com is geen contractspartij bij de huurovereenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder.

11.3.  1daytravel.com is op geen enkele wijze jegens de Bezoeker verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van een andere Bezoeker.

11.4.  Indien de Verhuurder of de Huurder zijn verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan is dat een zaak tussen de betreffende Huurder en de betreffende Verhuurder en kan 1daytravel.com daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

11.5.  1daytravel.com kan op verzoek van de Huurder of van de Verhuurder bemiddelen bij een conflict tussen de Huurder en de Verhuurder. Dit betekent niet dat 1daytravel.com op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de Huurder of de Verhuurder. Bij deze conflictbemiddeling neemt 1daytravel.com, anders dan bij de totstandkoming van de huurovereenkomst, een neutrale positie in die erop is gericht zowel de belangen van de Verhuurder als van de Huurder te behartigen.

ARTIKEL 12. | VERPLICHTINGEN 1DAYTRAVEL.COM

12.1  In de uitvoering van haar dienstverlening is 1daytravel.com gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat 1daytravel.com vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en 1daytravel.com te allen tijde onbeperkt gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

12.2  1daytravel.com zal zich inspannen teneinde misbruik van de Website te voorkomen. Van misbruik in dit verband is sprake als Bezoekers al dan niet onder valse voorwendselen het Platform oneigenlijk gebruiken om Verhuurders te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord.

12.3  1daytravel.com spant zich in om voor Bezoekers een zo relevant mogelijke gebruikerservaring te creëren binnen de kaders van de afspraken die zij maakt met Verhuurders.

12.4  1daytravel.com spant zich in om Bezoekers naar Verhuurderswebsite te verwijzen. Ook spant 1daytravel.com zich in om via Offerteaanvragen en formulieren voor het doen van Reserveringen het aanbod van Verhuurders bij Bezoekers onder de aandacht te brengen. 1daytravel.com is vrij te kiezen op welke wijze zij het aanbod van Verhuurders onder de aandacht brengt bij Bezoekers.

12.5  1daytravel.com spant zich in voor een continue en correcte werking van de Website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal 1daytravel.com trachten deze beperkingen op tijdstippen te doen dat Bezoekers en Verhuurder hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.

ARTIKEL 13. | VERPLICHTINGEN VERHUURDER

13.1  Indien Verhuurder gebruik maakt van de mogelijkheid om zelf zijn Profiel- en Productinformatie door te geven met behulp van de functionaliteit hiertoe aangeboden in het Verhuurdersdeel, zal Verhuurder te allen tijde de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en er steeds voor zorgen dat nadat Productinformatie op Verhuurderswebsite wordt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd, de mutatie overeenkomstig en onverwijld wordt doorgegeven in het Verhuurdersdeel. Deze bepaling ziet ook op wijzigingen in beschikbaarheid als gevolg van reguliere verkoopactiviteiten.

13.2  Opgaaf van Artikelen en Diensten aan 1daytravel.com dient te allen tijde zo specifiek en gedetailleerd mogelijk plaats te vinden, waarbij verschillende Producten resp. Diensten zoveel mogelijk eigen Deeplinks krijgen toegekend, welke Deeplinks zoveel mogelijk uniek zijn en specifiek voor de betreffende variant van het Product of de Dienst.

13.3.  Verhuurder discrimineert niet ten nadele van 1daytravel.com tussen haar directe en indirecte distributiekanalen, hetgeen inhoudt dat:

 1. Verhuurder ervoor zorg draagt dat Bezoekers en 1daytravel.com alle Producten en Diensten krijgen aangeboden die Verhuurder in enig ander distributiekanaal ook aanbiedt en
 1. Bezoekers resp. 1daytravel.com niet benadeeld wordt ten opzichte van enig ander direct of indirect distributiekanaal van Verhuurder ter zake van (advies)prijzen, kortingen, beschikbaarheid, borg, schaderegelingen, vestigingen, logistieke mogelijkheden (terzake afhalen, bezorgen en retourneren) en andere voorwaarden. Verhuurder draagt ervoor zorg dat op Verhuurderswebsite dezelfde prijzen, kortingen, beschikbaarheid, borg, schaderegelingen, vestigingen, logistieke mogelijkheden (terzake afhalen, bezorgen en retourneren) en andere voorwaarden worden gehanteerd als die aan Bezoekers resp. 1daytravel.com ter beschikking worden gesteld.

In de context van dit artikel geldt als indirect distributiekanaal mede ieder andere website of partner die Producten van Verhuurder aanbiedt of anderszins promoot. Verhuurder is jegens 1daytravel.com verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle uitingen aangaande haar Producten op dergelijke websites, net zoals zij dat is voor uitingen aangaande haar Producten op haar eigen website.

13.4  Alle content (inclusief maar niet beperkt tot ratings en Reviews) die door Bezoekers aan 1daytravel.com ter beschikking wordt gesteld over Verhuurder komt exclusief toe aan 1daytravel.com. Het is Verhuurder niet toegestaan content in het algemeen en Reviews in het bijzonder van de Consumentenwebsite te kopiëren en zelf te publiceren, ook niet als het onderwerp van de betreffende content Verhuurder zelf betreft. Indien Verhuurder wenst om Reviews op Verhuurderswebsite te publiceren, zal Verhuurder steeds alle aanwijzingen van 1daytravel.com ter zake opvolgen. 1daytravel.com behoudt zich het recht voor deze aanwijzingen te vervatten in een separaat te sluiten overeenkomst. Indien Verhuurder deze overeenkomst niet aanvaardt, zal zij de gekopieerde content in het algemeen en gekopieerde Reviews in het bijzonder van de Verhuurderswebsite verwijderen en verwijderd houden.

13.5  Verhuurder zal, indien hij personen aanzet tot het doen van een Review, dit op neutrale wijze doen zonder invloed uit te oefenen op de inhoudelijke aspecten van de Review anders dan door het leveren van een goede prestatie in de overeenkomst als bedoeld in 12.4. Verhuurder zal verder:

 1. Nalaten zelf Reviews te (laten) plaatsen onder valse voorwendselen,
 1. Nalaten personen aan te zetten tot het plaatsen van positieve Reviews over hemzelf,
 1. Nalaten personen aan te zetten tot het plaatsen van negatieve Reviews over derden.

13.6  Op eerste verzoek van 1daytravel.com wijst Verhuurder in zijn organisatie een beheerder aan die voor 1daytravel.com aanspreekpunt is voor alle aspecten van de samenwerking met 1daytravel.com (hierna verder de “Beheerder”). De Beheerder heeft de exclusieve beschikking en verantwoordelijkheid over de gebruikersnaam en het wachtwoord die toegang verschaffen tot het Verhuurdersdeel. Deze gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Verhuurder staat ervoor in dat de gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde uitsluitend bekend zijn bij de Beheerder. Indien Verhuurder de rol van Beheerder aan een andere persoon binnen zijn organisatie toekent, zal Verhuurder 1daytravel.com hiervan onmiddellijk in kennis stellen onder opgaaf van de gebruikersnaam van de oude en de nieuwe Beheerder. De nieuwe Beheerder stelt daarna een door hemzelf gekozen wachtwoord in dat slechts bij de Beheerder bekend blijft.

ARTIKEL 14. | BEEINDIGING ABONNEMENT

14.1  De Wederpartij heeft de mogelijkheid om voor de duur van één jaar een abonnement af te sluiten waarmee hij abonnee wordt van 1daytravel.com. Na het aflopen van het abonnement wordt het abonnement van rechtswege voor onbepaalde tijd verlengd.

14.2  Zowel 1daytravel.com als de kunnen de overeenkomst na afloop van één jaar te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen. Beëindiging dient op initiatief van de Abonnee te worden uitgevoerd. In geval van opzegging loopt het abonnement door tot het eind van het jaar. Ingeval van opzegging vindt er geen compensatie, restitutie en/of verrekening plaats.

14.3  Tussentijdse beëindigingen dienen schriftelijk (via mail) te worden ingediend bij 1daytravel.com. Tussentijdse opzeggingen (voor einde bepaalde periode) zijn mogelijk, maar geven geen recht op teruggave van het lopende abonnement.

14.4  1daytravel.com is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden de Profielinformatie van Verhuurder te verwijderen, aanvullende eisen te stellen voor het gebruik maken van de dienstverlening of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

14.5  De Verhuurder kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door 1daytravel.com in verband met de beëindiging van het abonnement door 1daytravel.com. De Verhuurder doet afstand van enig recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN

14.1  De levering van Diensten door 1daytravel.com wordt door activatie van een abonnement direct gestart, mits de betaling heeft plaatsgevonden. De Voorwaarden zijn op de activatie altijd onverkort van toepassing, tenzij de toepasselijkheid uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

14.2  1daytravel.com is gerechtigd om haar prijzen en tarieven eenmaal per jaar aan te passen.

14.3  Prijswijzigingen worden minimaal 14 kalenderdagen voordat zij ingaan schriftelijk aan Wederpartij gecommuniceerd, tenzij Wederpartij een Verhuurder is met toegang tot het Verhuurdersdeel. Verhuurders krijgen wijzigingen in prijzen en tarieven gecommuniceerd via het Verhuurdersdeel.

14.4  Tussen 1daytravel.com en Wederpartij overeengekomen prijzen zijn altijd te vermeerderen met BTW.

14.5  Facturering geschiedt eenmaal per jaar vooraf met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.6  Indien tussen 1daytravel.com en Verhuurder een vergoeding per Reservering is overeengekomen is de vergoeding verschuldigd en te factureren op het moment dat de Reservering door Verhuurder is ontvangen, ongeacht of de transactie uiteindelijk doorgang vindt en ongeacht of de Bezoeker de overeengekomen huurprijs betaalt, tenzij tussen 1daytravel.com en Verhuurder schriftelijk anders overeengekomen.

14.7  Voor het meten van leveringen alsmede factureerbare en niet-factureerbare aantallen is de administratie van 1daytravel.com leidend en maatgevend, tenzij Wederpartij aannemelijk maakt dat er een fout in de administratie van 1daytravel.com aanwezig is. Wederpartij wordt geacht een dergelijke fout aannemelijk te hebben gemaakt, indien Wederpartij cijfers van een onafhankelijk administratief systeem van een derde kan overleggen die duidelijk wijzen op een aanzienlijke onregelmatigheid. Omdat 1daytravel.com en Wederpartij onderkennen dat verschillen tussen meetsystemen kunnen voorkomen zonder dat een van de meetsystemen structureel onjuist functioneert, geldt dat verschillen die structureel maandelijks voorkomen en steeds niet meer dan 10% in dezelfde richting afwijken geacht worden niet ‘aanzienlijk’ als bedoeld in de vorige volzin te zijn en nimmer aanleiding geven voor aanpassing van door 1daytravel.com gefactureerde bedragen.

ARTIKEL 15. | FACTURATIE EN RECLAMATIES

15.1  Indien betaling door Wederpartij na het verlopen van een overeengekomen betalingstermijn niet volledig is ontvangen, is 1daytravel.com gerechtigd tot het berekenen van EUR 10,- administratiekosten voor iedere herinnering en EUR 10,- administratiekosten voor iedere aanmaning die zij verstuurt voordat volledige betaling is ontvangen. Op de herinnering en de aanmaning zal 1daytravel.com een betaaltermijn hanteren van 5 werkdagen.

15.2  Indien na het sturen van de betalingsherinnering en –aanmaning zoals bedoeld in het vorige lid volledige betaling uitblijft, is Wederpartij in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling vereist is. Indien sprake is van verzuim, dan is Wederpartij te rekenen vanaf het moment dat de eerste overeengekomen betalingstermijn verliep:

 1. Bovenop de hoofdsom vermeerderd met administratiekosten als bedoeld in vorige lid ook invorderingskosten verschuldigd van 10% van de openstaande hoofdsom
 1. De wettelijke rente voor handelstransacties vermeerderd met drie procentpunten verschuldigd over de openstaande hoofdsom vermeerderd met administratiekosten en invorderingskosten.

15.3  Gedane betalingen worden gedaan eerst ter voldoening van rente, dan van invorderingskosten, dan van administratiekosten en tenslotte ter voldoening van de openstaande hoofdsom.

15.4  Bezwaren zoals betwisting van facturen en klachten over levering die aan facturen ten grondslag liggen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gemaakt tot uiterlijk 21 kalenderdagen na de datum vermeld op de factuur ter zake van het geleverde, bij gebreke waarvan alle rechten tot reclamatie vervallen. Ter vaststelling van de datum van bezwaar geldt bij email en fax de datum van ontvangst en bij normale post de datum van het poststempel.

15.5  Een bezwaar of betwisting bevrijdt Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.

15.6  Wederpartij is slechts dan gerechtigd tot het verrekening van verschuldigde bedragen, indien er tussen Wederpartij en 1daytravel.com schriftelijk overeenstemming is bereikt over de verschuldigdheid van de vordering waarmee Wederpartij wenst te verrekenen.

15.7  Indien 1daytravel.com twijfel heeft over de tijdige betaling van toekomstige facturen of het periodiek te factureren bedrag, dan kan zij als voorwaarde voor de continuering van leveringen zekerheden zoals een incassomachtiging, bankgarantie of vooruitbetaling vorderen, zulks uitsluitend ter beoordeling van 1daytravel.com. Het niet stellen van dergelijke gevraagde zekerheden, kan leiden tot het opschorten van leveringen door 1daytravel.com of het beëindigen van de overeenkomst door 1daytravel.com met Wederpartij.

ARTIKEL 16. | LEVERING, OVERMACHT EN TOEREKENBARE TEKORTKOMING

16.1  Indien 1daytravel.com met Wederpartij een termijn is overeengekomen waarbinnen 1daytravel.com zal leveren, dan geldt deze termijn als indicatief en niet als fataal. 1daytravel.com is dan verplicht tot een redelijke inspanning om de levertermijn te halen. Bij overschrijding is 1daytravel.com enkel op grond van het niet nakomen van de levertermijn niet in verzuim.

16.2  Indien 1daytravel.com met Wederpartij bepaalde aantallen is overeengekomen die 1daytravel.com zal leveren, dan is 1daytravel.com verplicht tot een redelijke inspanning om de te leveren aantallen te halen. Bij te lage geleverde aantallen is 1daytravel.com niet in verzuim. Zolang 1daytravel.com de redelijke inspanningsverplichting in acht neemt, blijft zij gerechtigd leveringen te doen en overeenkomstig te factureren. Wederpartij is bij uitgestelde leveringen het proportionele deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, welke – indien geen kortere termijn van facturering is overeengekomen – uiterlijk factureerbaar is 30 kalenderdagen na levering van het geleverde gedeelte.

16.3  Indien zich een situatie voordoet waarin 1daytravel.com niet de overeengekomen aantallen levert, dan kan dit een Wederpartij nooit het recht geven om van 1daytravel.com te verlangen dat zij de Website aanpast teneinde hogere aantallen te gaan leveren. Evenmin kan in genoemde situatie de betreffende Wederpartij van 1daytravel.com verlangen dat 1daytravel.com afziet van structurele of incidentele veranderingen aan de Website van welke aard dan ook. 1daytravel.com is te allen tijde vrij het Platform naar eigen keuze in te richten.

16.4  1daytravel.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, alsmede indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 1daytravel.com geen invloed kan uitoefenen, waardoor 1daytravel.com niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. 1daytravel.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van een overeenkomst met Wederpartij verhindert, intreedt nadat 1daytravel.com haar verbintenis had moeten nakomen. In geval van misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord als bedoeld in

13.6, kan geen beroep op overmacht worden gedaan.

16.5  Indien Wederpartij niet of niet volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of de Voorwaarden voldoet, dan is 1daytravel.com gerechtigd haar dienstverlening in het algemeen en al haar leveringen aan Wederpartij in het bijzonder op te schorten of de overeenkomst met Wederpartij te beëindigen zulks naar vrije keuze van 1daytravel.com, waarna:

 1. Alle door Wederpartij verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden en
 1. Wederpartij geen directe of indirecte schade als gevolg van gemiste inkomsten, gemaakte kosten of anderszins kan vorderen.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM EN EXCLUSIVITEIT

17.1  1daytravel.com is gerechtigd tot publicatie op het Platform van alle productinformatie, bedrijfsinformatie, logo’s, foto- en videomateriaal en merk- en handelsnamen van Verhuurder.

17.2  Verhuurder garandeert dat hij gerechtigd is te beschikken over de intellectuele eigendommen als bedoeld in het vorige lid.

17.3  Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door 1daytravel.com al dan niet ten behoeve van Verhuurder ontwikkelde software berusten bij 1daytravel.com. Verhuurder onthoudt zich van verveelvuldiging en openbaarmaking van de software (waaronder begrepen user-interface schermen en (bron)code). Verhuurder onthoudt zich van ieder gebruik van het uitgewerkte concept zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 1daytravel.com.

ARTIKEL 18. | AANSPRAKELIJKHEID

18.1  1daytravel.com is niet aansprakelijk jegens Wederpartij voor directe noch indirecte schade die niet veroorzaakt is als gevolg van opzet, schuld en/of grove nalatigheid aan de zijde van 1daytravel.com.

18.2  1daytravel.com is geen partij in overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder en Onverminderd 18.1 geldt dat, 1daytravel.com niet aansprakelijk is jegens Wederpartij voor aanspraken die derden bij Wederpartij maken. In het bijzonder geldt deze bepaling voor claims van derden bij Verhuurders die direct of indirect voortvloeien uit:

 1. Een incorrect functioneren van de Website,
 1. Fouten in de verwerking van Productinformatie en
 1. Transacties tussen een Bezoeker en een Verhuurder, waarbij in de context van dit artikel Bezoekers gelden als derden en de Verhuurder 1daytravel.com vrijwaart voor alle aanspraken van derden ter zake van Deeplinks, Offerteaanvragen, Reserveringen en de uitvoering c.q. annulering van daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

18.3  Onverminderd 18.1 geldt dat, 1daytravel.com niet aansprakelijk is jegens Verhuurder voor gederfde inkomsten en gemaakte kosten voor zover die direct of indirect voortvloeien uit:

 1. Reviews,
 1. Fouten op de Website,
 1. Fouten in de verzameling en verwerking van Productinformatie,
 1. Tijdelijke of permanente uitval van (delen van) de Website,
 1. Niet-nakoming door Verhuurder van 13.6,
 1. De samenwerking in zijn algemeenheid en/of
 1. Het opschorten of beëindigen van overeenkomsten resp. leveringen, ongeacht op welke grond de opschorting of beëindiging geschiedde en ongeacht of de opschorting of beëindiging jegens Verhuurder rechtmatig of proportioneel was.

18.4  1daytravel.com garandeert geen concrete resultaten. De Website is geleverd op een “as is” en “as-available” basis. 1daytravel.com aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijk voor het niet functioneren van applicaties of functionaliteiten.

18.5  Verhuurder vrijwaart 1daytravel.com voor aanspraken die derden bij 1daytravel.com maken die direct of indirect voortvloeien uit de niet-nakoming door Verhuurder van 13.1 en 13.2.

18.6  Wederpartij vrijwaart 1daytravel.com voor aanspraken die derden bij 1daytravel.com maken op grond van vermeende tekortkoming of enig vermeend handelen of nalaten door Wederpartij jegens de betreffende derden.

18.7  Onverminderd het bepaalde in 18.1, 18.2en 18.3 geldt, dat – indien 1daytravel.com aansprakelijk is of wordt jegens Wederpartij – 1daytravel.com maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat Wederpartij de laatste 12 maanden aan 1daytravel.com verschuldigd is geweest, waarbij 1daytravel.com gerechtigd is om het uit de aansprakelijkheid voortvloeiende verschuldigde bedrag te verrekenen met openstaande nota’s (ook indien de betaaltermijn op deze nota’s nog niet is verstreken) en toekomstige leveringen (voor zover die reeds in beperkte of onbeperkte hoeveelheid tegen een al vastgestelde prijs zijn overeengekomen).

18.8.  1daytravel.com aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet telefonisch bereikbaar is gedurende enige tijd.

18.9.  1daytravel.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van welke informatie of gegevens dan ook die zij van derden heeft ontvangen.

18.10.  1daytravel.com aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan geen verantwoordelijk nemen voor:

 1. Informatie of gegevens die door een Huurder of een Verhuurder zelf op de Website is geplaatst;
 2. Schade, verlies of te niet gaan van het gehuurde;
 3. Het annuleren van een Huurovereenkomst of het verwijderen van een profiel of andere zaken van de Website;
 4. De status van het gehuurde;
 5. Diefstal van het gehuurde;
 6. De gevolgen van annulering of niet-naleving van de Huurovereenkomst;
 7. Boetes die tijdens de huurperiode door de Huurder met het gehuurde Product gemaakt zijn.

18.11  1daytravel.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de bezoeker heeft geleden doordat de Bezoeker via de Website een huurovereenkomst heeft gesloten met een Verhuurder.

18.12  1daytravel.com is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van en/of samenhangt met het bezoek aan of de registratie op de Website door de Bezoeker (en/of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang daartoe) en/of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt. Het gebruik van de website is geheel voor risico van de Bezoeker.

18.13  1daytravel.com is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

18.14  1daytravel.com aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van

winst, omzet of gemiste besparingen.

18.15  Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens 1daytravel.com vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens 1daytravel.com kan aanwenden.

ARTIKEL 19. | OVERIGE BEPALINGEN

19.1  Ongeacht de duur die in de overeenkomst is afgesproken, heeft 1daytravel.com het recht om uiterlijk op de 31ste kalenderdag volgend op de dag nadat de overeenkomst door de laatste partij werd ondertekend, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder opgaaf van reden waarbij de Wederpartij bevrijd wordt van al haar verplichtingen tot betaling voor leveringen die tot aan het moment van beëindiging zijn gedaan.

19.2  Algemene- of andere voorwaarden van Wederpartij zijn niet van toepassing tenzij hun toepasselijkheid schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen met 1daytravel.com en de betreffende set voorwaarden aantoonbaar aan 1daytravel.com ter hand is gesteld.

19.3  Indien een Wederpartij handelt in strijd met geldende bepalingen en 1daytravel.com maakt hiertegen geen bezwaar, dan kan het uitblijven van bezwaar nimmer worden opgevat als berusting van 1daytravel.com in de niet-naleving van de bepalingen, noch als acceptatie van een nieuwe vorm van nakoming. 1daytravel.com behoudt al haar rechten tenzij zij schriftelijk uitdrukkelijk aan Wederpartij verklaart geen aanspraak meer te zullen maken op bedoelde rechten.

19.4  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 1daytravel.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door 1daytravel.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

19.5  De Voorwaarden kunnen door 1daytravel.com periodiek worden herzien. De Voorwaarden die op een overeenkomst van toepassing zijn, zijn steeds de Voorwaarden zoals die gepubliceerd stonden op de Website op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst tussen 1daytravel.com en Wederpartij. Als een bepaling in de Voorwaarden in strijd is met enige bepaling in een overeenkomst met Wederpartij, prevaleert de afwijkende bepaling in de overeenkomst.

19.6  Indien enige bepaling van de Voorwaarden of een overeenkomst ongeldig of onverbindend is, blijven de bepalingen voor het overige van kracht en zullen 1daytravel.com en Wederpartij in goed overleg de ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een andere die zo nauw mogelijk aansluit op hetgeen met de ongeldige of onverbindende bepaling bedoeld werd.

19.7  Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om de verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de betekenis en interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden, beperken noch verruimen.

19.8  De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op het andere geslacht.

19.9  Op de relatie tussen 1daytravel.com en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen beslist de rechtbank van Breda. Partijen zullen ieder voor zich of gezamenlijk de mogelijkheid van mediation en arbitrage overwegen.

Tilburg, 05-03-2021

1daytravel.com
Logo
Nieuwsbrief 1daytravel

Mis geen aanbiedingen meer!

Ben altijd als eerste op de hoogte van scherpe aanbiedingen, bekijk de leukste arrangementen en groepsuitjes en profiteer van nieuwe acties en extra kortingen.